Publikacije i analize

Informacija o zakonima i drugim propisima u prvih šest mjeseci 2021. godine

Informacija o zakonima i drugim propisima u F BiH period 1.1. - 30.6.2021. godine

U prvih šest mjeseci 2021. godine doneseno je više propisa  u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u na nivou kantona, kao i pokrenute inicijative i dijalog socijalnih partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH o donošenju propisa kojim će se utvrditi najniža plaća u Federaciji BiH, u skladu sa čl. 78. Zakona o radu, te  su razmatrani materijali predloženih zakonskih rješenja u FBiH.

U Federaciji BiH u prvih šest mjeseci doneseni su sljedeći zakoni:

– Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu

– Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

– Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži na naftne derivate i Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

U okviru  reforme radnog i socijalnog zakonodavstva u Federaciji BiH u proteklim godinama doneseni su određeni propisi, a jedan od najvažnijih je dugo očekivani je Zakon o zaštiti na radu koji je stupio na snagu 07.11.2020. godine. Na temelju ovog Zakona u 2021.godini Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donijelo je pet propisa u prvih šest mjeseci i to:

 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
 • Pravila o procjeni rizika
 • Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Ministarstvo financija FBiH utvrdilo je Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu koje su objavljene u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Također, Ministarstvo financija donijelo je i nekoliko pravilnika i to:

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa,
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza,
 • Pravilnik o fiskalnim sistemima i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima,
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u F BiH
 • Pravilnik o načinu i uvjetima izdavanja i oduzimanju licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju,
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge,
 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

U proteklih šest mjeseci sindikati su inzistirali  na utvrđivanju najniže plaće u Federaciji BiH. Federacija jedina nema propis kojim se utvrđuje najniža (minimalna plaća), za razliku od Republike Srpske koja je od nove godine dva puta utvrdila minimalnu plaću.

Najniža plaća biće predmet rasprave ESV-a sredinom jula/srpnja 2021. godine. Granski sindikati najavili su štrajk u septembru/rujnu ukoliko se ne udovolji zahtjevima za hitno utvrđivanje najniže plaće i zaključivanje kolektivnih ugovora.

ESV je u proteklih nekoliko mjeseci raspravljao o više propisa. Za radnike i sindikat značajni su Zakon o vijeću zaposlenika (koji je usuglašen između Sindikata i UPFBIH) i Zakon o reprezentativnosti Sindikata i Udruženja poslodavaca F BiH oko kojeg je teško pronaći kompromis kako unutar sindikata (zbog raznolikosti uređenja sindikata i njihove organiziranosti), tako i zbog činjenice da Vlada F BiH preferira organiziranje sindikata na strukovnom nivou, što predstavlja prijetnju da će doći do daljih usitnjavanja sindikata, s ciljem potpune destabilizacije sindikalnog pokreta u Federaciji BiH. Sindikati (njih 16 grana) su oštro osudili namjeru Vlade BiH da se Nacrt zakona o reprezentativnosti stavi u hitnu proceduru te ukazali da o istom nije postignut konsenzus socijalnih partnera, što je preduvjet za dalje upućivanje zakona u proceduru.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je polovinom maja/svibnja 2021. godine,  u parlamentarnu proceduru uputilo izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Cijeli tekst Informacije o zakonima i drugim propisima u periodu od 1.1. – 20.6.2021. godine možete pronaći OVDJE.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.