HBŽ-Kanton 10 / HNK-Kanton 7 / Naša podrška / USK-Kanton 1 / ŽZH-Kanton 8

Javni poziv sindikatima za provedbu aktivnosti edukacije povjerenika i članova sindikata

Koalicija-za-bolju-zaštitu-radničkih-prava-Javni-poziv-VIZUAL

Centar za građansku suradnju (CGS), Livno, implementira projekt „Zajedno za radnička prava„ i poziva zainteresirane članice Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, sindikalne organizacije sa područja Kantona 1, 7, 8 i 10 / Županije Unsko-Sanska, Hercegovačko-Neretvanska, Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska, da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu edukacije sindikalnih povjerenika i članstva sindikalnih organizacija. Osim sindikata s područja četiri navedena kantona/županije, na ovaj javni poziv mogu aplicirati i granski sindikati koji će provesti edukaciju za članove/ice sa područja Kantona 1, 7, 8 i 10. Aktivnost podržava Međunarodni Olof Palme centar (Olof Palme International Center).

 

 1. Dodjela bespovratnih sredstava (grantovi) za sindikalne organizacije, ciljevi i svrha

Dodjela grantova ima za cilj:

 1. Izgradnju povjerenje radnika u sindikate kao mehanizam zaštite te motivaciju za uključivanje radnika u sindikate i osnivanje drugih sindikalnih organizacija posebno u privatnom sektoru;
 2. Izgradnju kapaciteta sindikata za pružanje usluga potrebnih članstvu / radnicima kroz suradnju sa drugim organizacijama;
 3. Pružiti radnicima i javnosti izvore informacija o radničkim pravima, specifičnim pitanjima rada i postignućima sindikata.

Podrška će biti pružena za 5 aktivnih sindikalnih organizacija koje izrade prijedlog projekta i sami doprinesu njegovoj provedbi.

Grantovi će biti dodijeljeni za edukaciju sindikalnih povjerenika i članstva na temu koju sami odaberu a vezani su za radno zakonodavstvo, prava radnika i sindikata.

 

 1. Uvjeti za dodjelu grantova sindikalnim organizacijama:
 1. Da je sindikalna organizacija registrirana najmanje 6 mjeseci (Rješenje o registraciji);
 1. Da je sindikat aktivan (broj i vrsta aktivnosti realiziranih u posljednje dvije godine);
 2. Da sindikat osigura vlastiti financijski doprinos (i doprinos u naturi drugih lokalnih aktera – rad, organizacija, logistička podrška, potrebna materijalna sredstva itd. gdje je to moguće).

 

Prednost će imati:

 • sindikati sa većim brojem članova,
 • sindikati koji brinu o vlastitom članstvu (program rada),
 • sindikati sa većim brojem žena i mladih u svom radu i procesu donošenja odluka,
 • sindikati koji ostvare suradnju / partnerstvo sa drugim sindikatima i lokalnim NVO (Memorandum o suradnji kao dokaz članstva u Koaliciji za bolju zaštitu radničkih prava).

 

 1. Iznos grantova i doprinos
 • Maksimalni iznos granta po jednom podržanom projektu iznosit će do 5.000 SEK.
 • Ukupna sredstva izdvojena za ovu aktivnost iznose 25.000 SEK.

 

 1. Kako se kvalificirati za potporu?

Podnositelji zahtjeva moraju ispuniti sljedeće uvjete da bi se kvalificirali za dodjelu bespovratnih sredstava:

 1. Tema za edukaciju odabrana uz sudjelovanje povjerenika i/ili članova sindikata, prijedlog projekta izrađen od strane vodstva sindikata;
 2. Prijava predana na vrijeme CGS-u;

iii. Osiguran novčani doprinosa sindikata (i drugih lokalnih aktera u naturi, gdje je to moguće);

 1. Povjerenici i članstvo aktivno uključeni u provedbu odobrenog projekta;
 2. Odobrenje zahtjeva od strane Komisije/Povjerenstva za projekte sindikata sastavljene od pet članova (Komisija/Povjerenstvo za projekte sindikata će pregledati, ocijeniti i odabrati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava);

 

 1. Postupak za dobivanje podrške
 1. Prijave s prijedlozima pristigle u propisanom vremenu od podnositelja zahtjeva;
 2. Službeni dokument primljen od sindikata koji potvrđuje njihov doprinos;

iii. Procjena zahtjeva od strane svakog člana Komisije/Povjerenstva;

 1. Zajednička rasprava, usporedba i konačna ocjena svake prijave od strane Komisije/ Povjerenstva;
 2. Sastavljanje konačnog popisa rangiranja zahtjeva;
 3. Izbor aplikacija s najvišim rangom sa popisa za podršku.

U slučaju nejasnoća oko podataka sadržanih u prijavi, Komisija/Povjerenstvo može zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva.

Konačna lista odabranih projektnih prijedloga će biti objavljena na web stranicama CGS-a.

 

6.         Objava poziva sindikalnim organizacijama za potporu

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 16.08.2022. godine do 31.08.2022. godine.

Poziv će biti objavljen putem lokalnih medija, na web stranicama Koalicije i CGS, izravno upućen sindikalnim organizacijama članicama Koalicije.

Aktivnosti odabranih projekata sindikata trebaju biti završene do 15.12.2022. godine.

Aplikacioni obrazac sa budžetom/proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv a dostupni su u CGS-u i na web stranici Koalicije.

Obrazac možete preuzeti ovdje: CGS Aplikacija za sindikate edukacija

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva trebaju biti dostavljena na e-mail: Marko Hrga – cgs-li@tel.net.ba ili na broj telefona/faks: 034202770.

NVO trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu o vlastitom sudjelovanju u realizaciji projekta, potpisan Memorandum o suradnji) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedeni e-mail sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova sindikatima na adresu:

Centar za građansku suradnju

G.Jurkića 8a (Livnoputovi)

80101 Livno

 

 

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.