USK-Kanton 1

“NOŽ U LEĐA SINDIKATU VATROGASACA USK-a”

U nastavku Vam donosimo priopćenje Samostalnog sindikata vatrogasaca USK:

Da su na području Bosne i Hercegovine ali i šire različiti pristupi i sučeljavanja sindikata s jedne a udruženja poslodavaca i organa vlasti i da su ti procesi prirodni čak i poželjni to možemo svatiti kao realno stanje koje u konačnici zbog tih razlika mora i treba dovesti do kvalitetnih i na obostrano zadovoljstvo prihvatljivih rješenja  po pitanjima koje tretiraju rad, radne odnose i zaštitu na radu.

Prilikom oragniziranja i registracije, Samostalnog sindikata vatrogasaca Unsko-sanskog kantona  (SSV USK) s ciljem boljeg i organiziranijeg ostvarivanja i zaštite prava uposlenih u djelatnosti zaštite od požara i vatrogastva na području Unsko-sanskog kantona, bili smo spremni na otpor, ne priznavanje i ne uvažavanje, mobbing kao i  sve oblike pritiska i prijetnji  od strane organa uprave kao poslodavaca profesionalnih vatrogasaca.

Jednu stvar nismo očekivali niti smo se za nju pripremali. Nismo očekivali nož u leđa od strane Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu u vidu Tužbe za pokretanje upravnog spora pred Kantonalni sudom u Bihaću.

Tužba je podnesena protiv Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona radi obnove postupka Registracije SSV USK-a s ciljem poništenja Rješenja o upisu u Registra udruženja koje vodi pomenuto Ministartsvo.

Tužba nije direktno naslovljena na SSV USK-a ali iz samog sadržaja iste smo indirektno optuženi, te nam se stavlja na teret, da smo ne zakoniti i ne legitimni predstavnici i zastupnici profesionalnih vatrogasca na prostoru USK-a, da povrjeđujemo materijalno pravo tužitelja, da slabimo poziciju tužitelja u zaštiti prava njegovih članova, da je SSV USK-a osnovan radi ličnih interesa pojedinaca a ne u interesu vatrogasaca.

Reakciju i tužbu možemo shvatiti samo kao oblik pritiska da se svaki dobronamjeran gest ili aktivnost, a koja nije u skladu sa dnevno političkim kretanjima, koja se suprotstavlja interesima pojedinaca ili političkih opcija i koja ne pripada nikom i ne dolazi od nikoga, po svaku cijenu stavi pod kontrolu a ako to nije u mogućnosti izbriše i ukloni sa javne scene.

Drage i poštovane kolege, SSV USK-a su organizirali i registrirali profesionalni vatrogasci sa prostora USK-a s ciljem da štiti i ostvaruje interese uposlenih u djelatnosti zaštite od požara i vatrogastva na području USK-a, a posebno 108 profesionalnih vatrogasca bez obzira da li su ili nisu članovi SSV USK-a.

Razlozi zašto smo se organizirali i registrovali se nalaze upravo u Vašem nezaiteresiranošću da u sklopu aktivnosti koje sprovodite kada usaglašavate sa načelnicima općina koeficijente i osnovice delegirate i pitanja iz domena prava profesionalnih vatrogasca.

Otišli ste tako daleko da su Sindikalne organizacije Vašeg sindikata, u općinama na prostoru USK-a, davale pozitivna pismena mišljenja na Odluke općinskih vijeća i Pravilnike općinskih načelnika u kojim su, na osnovu pravosnažnih sudskih presuda, nezakonito ukidana ili umanjivana prava profesionalnih vatrogasaca. Takva mišljenja i saglasnoti su u periodu od 36 mjeseci uzrokovala zaostala potraživanja profesionalnih vatrogasaca od 10 – 15.000,00 KM neto po uposleniku.

U toku našeg rada tokom proteklih godinu i 9 mjeseci smo jasno i nedvosmisleno dokazali naše iskrene namjere da štitimo i zaštitimo interese svih 108 profesionalni vatrogasaca na prostoru USK-a i ispravljamo greške po pitanju ostvarivanja prava na status „namještenik“,  dodatak na uslove rada, prava na naknade za ostvareni rad po osnovu noćnog rda, rada u dane praznika prekovremenog rada i rada u neradne dane, kolektivno osiguranje i beneficirani radni staž.

Greške o kojima govorimo su napravljene uz blagoslov upravo Vaših sindikalni organizacija u općinama na prostoru USK-a.

Ovo saopćenje je kratko da bi nabrojali sve slučajeve u kojima je, od strane SO ili predsjednika SO u općinama, profesionalni vatrogasac ponižavan kao čovjek i kao profesija. Nisu rijetki slučajevi kada su upravo, Vaši članovi organa SO, sprovodili aktivnosti radi svojih lični interesa a ne interesa svojih članova.

Ovom prilikom Vam kažemo narodnim jezikom:

Ako ne želite pomoći nemojte ni odmagati i izvadite nož iz naših leđa“.

miami rentклубdragon optionкакой ноутбук взятьадвокат київвзломать пароль вконтактепример pr кампании

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.